Avtaler24

Regnskap

Les mer Köp
Advarsel om oppsigelse av oppdrag Word
Aksept og revurdering av oppdrag Word
Årets sluttmøte med klienter Word
Årlig planlegging individuell oppdrag Word
Attest Word
Autorisasjon for betalingsoppdrag Word
Betydelige variasjoner i selskapets kassaapparat Word
Bruk av andres arbeid Word
Ekstern måltidsrepresentasjon Word
Forstå virksomheten - informasjon Word
Følgebrev til utarbeidet selvangivelse Word
Håndtering av kundemateriell - informasjon Word
Informasjon for representasjonsskjema Word
Informasjon om aksept og revurdering av oppdrag Word
Informasjon om årlig planlegging individuell oppdrag Word
Informasjon om årsregnskapet Word
Informasjon om årsregnskapets møte med klienten Word
Informasjon om bruk av andres arbeid Word
Informasjon om egne uttak av varer og tjenester Word
Informasjon om kunden og kundens virksomhet Word
Informasjon om Tiltak mot hvitvasking Word
Instruksjoner for betalingsordrer Word
Kassa inventar Excel
Kontantstrømanalyse Excel
Kontantstrømmer - informasjon Word
Korreksjonsbrev selvangivelse Word
Lagerinventeringsintyg Excel
Liste over mottatt og returnert materiale Excel
Manglende dokumentasjon for regnskap / versjon 1 Word
Manglende dokumentasjon for regnskap / versjon 2 Word
Oppdragsavtale mellom byrå og klient Word
Oppsigelse av oppdrag Word
Positivt avräkningskonto Word
Regnskapsdokumenter kvitteringer, fakturaer - Informasjon Word
Sjekkliste for arbeidsstrukturen for årsregnskapet Word
Sjekkliste for årsregnskapet Word
Sjekkliste for avstemmingsregnskap Word
Sjekkliste for betalingsoppdrag Word
Sjekkliste for månedlig rapportering (månedlige regnskap) Word
Strukturplanlegging individuell oppdrag Word
Strukturplanlegging individuell oppdrag - informasjon Word
Tilleggsdokumentasjon for intern kurs eller konferanse Word
Tilleggsdokumentasjon for sponsorutgifter Word
Unormalt stort kassaapparat Word
Utgifter til representasjon Word

Abonnementsvilkår

1. Generelt

Avtaler24 leverer elektroniske tjenester via Internett i form av avtaler og maler, veiledninger og digitale skjemaer ("Tjenesten"). Tjenesten selges ved at abonnenten signerer en abonnementsavtale med Avtaler24.

Avtalen gir abonnenten rett til å bruke dokumentbasen i samsvar med partenes avtale. Abonnenten får tilgang til dokumentbasen gjennom et brukernavn og passord. Disse generelle vilkårene gjelder for de tilganger som Avtaler24 gir til abonnenten.

Videresalg eller videreføring av maler og veiledninger er ikke tilla.

Abonnement som tegnes av et selskap gir tilgang til alle ansatte i samsvar med den type abonnement som er tegnet. Ansatte skal ha egen påloggingsinformasjon.

Avtalen inngås og oppsies på e-post: info@avtaler24.no

2. Avtaletid

Avtalen løper i 12 måneder og fornyes automatisk ett år av gangen. Oppsigelse skal skje skriftlig senest to (2) måneder før avtalens utløp. Ubetalt faktura anses ikke som oppsigelse.

3. Abonnementsavgift

Abonnementsgebyr faktureres for hele kontraktsperioden etter kontraktsinngåelse og i henhold til Avtaler24 på hver prisliste. Ved fakturering per post, vil et faktureringsgebyr på 25 kr påløpe.

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Tilbakebetaling av abonnementsavgiften skjer ikke i den aktuelle abonnementsperioden. Prislisten blir revidert en gang i året. Avtaler24 forbeholder seg retten til å endre abonnementsavgiften for den kommende kontraktsperioden.

4. Betalingsbetingelser og renter

4.1. Betaling mot faktura

Faktura utstedes 14 dager før betalingsfrist, og oversendes til abonnentens e-post adresse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med forsinkelsesrenteloven.

Ved purring på utestående betaling har Avtaler24 påløper påminnelsesgebyr på kr 35,-.

4.2. Betaling med kort og via nettbank.

Ved betaling med kort og via nettbank vil all data håndteres med et sikkert og globalt krypteringssystem. Bestillingen fullføres når vilkårene og betingelsene er akseptert og kjøpet er godkjent.

Etter fullført betaling får kunden tilsendt en e-postbekreftelse som inneholder personlig påloggingsinformasjon til den dokumentbasen som er valgt. Betalingen blir ikke trukket fra kontoen før brukernavnet og passordet er innhentet.

Avtaler24 godtar ikke American Express, Diners eller utenlandske kredittko.

5. Angrerett

I samsvar med lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 2014-06-20-27 § 22 bokstav n), gjelder ikke angreretten for kjøp av Tjenester etter denne avtale. Ved inngåelsen av avtalen samtykker kunden i at angreretten ikke skal gjelde.

6. Vedlikehold

Avtaler24 forbeholder seg retten til å vedlikeholde og derved endre innholdet i tjenesten.

7. Overføring av abonnement

Abonnement kan ikke overføres uten skriftlig samtykke fra Avtaler24.

8. Oppsigelse av abonnement

Avtaler24 forbeholder seg retten til å si opp et abonnement med øyeblikkelig virkning og kansellere avtalen uten forpliktelse til å tilbakebetale dersom abonnenten opptrer i strid med disse vilkårene.

Avtaler24 har også rett til å si opp et abonnement og si opp avtalen hvis abonnenten ikke betaler en forfalt faktura etter sendt purring, eller på annen måte misligholder sin betalingsplikt.

9. Personlig informasjon

Personopplysninger og firmadata lagres, krypteres og behandles konfidensielt av Avtaler24 i samsvar med personopplysningsloven av 2018-06-15-38.

10. Ansvarsbegrensning

Avtaler24 er ikke ansvarlig for et mulig tap som abonnenten lider som følge av feil bruk eller ved feil eller mangler ved tjenesten. Det samme gjelder overfor mulige krav mot abonnenten som følge av bruk av malene fra Avtaler24. Avtaler24 er ikke ansvarlig for endringer og tillegg som abonnenten gjør i forbindelse med bruk av den bestilte tjenesten.

Eventuelle avtaler og maler som er inkludert i tjenestene, skal betraktes som eksempler og kan kreve tilpasning fra sak til sak. Avtaler24 er ikke ansvarlig for påstått eller pådratt skade, tap eller kostnader som direkte eller indirekte avhenger av eller angivelig avhenger av innholdet i Avtaler24 Tjeneste.

Avtaler24 Tjeneste skal ikke anses som juridisk, økonomisk eller annen form for rådgivnin.

11. Teknisk standard

Avtaler24 er ikke ansvarlig for mangler og begrensninger i abonnentens operativsystem og datamiljø. Det er abonnentens ansvar å sørge for at abonnenten har den nødvendige tekniske standarden for bruk av tjenestene som er bestilt før inngåelse av avtalen.

12. Force Majeure

Partene er unntatt fra ansvar for brudd på avtalen forårsaket av omstendigheter utenfor partenes kontroll, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd i offentlige data eller telenett, ulykke, brann, lynnedslag, eksplosjon, pandemi, krig, opptøyer, flom, naturkatastrofe, arbeidskonflikt eller endret myndighetsregulering eller statlig intervensjon. For at slike forhold kan påberopes som fritakelsesgrunn, skal en part varsle den andre parten uten forsinkelse. Partens avtale under avtalen trer inn igjen så snart de omtalte omstendighetene ikke lenger eksisterer

13. Gjeldende lov og tvist

Avtaler og generelle vilkår skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov. Tvister for dette formålet vil til slutt bli avgjort ved norske domstoler, med Oslo tingrett som første instans dersom kjøper er næringsdrivende.